نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ما


اخبار
پنج شنبه ١٦ مرداد ١٣٩٩
 


شماره خبر : ٤٧١٦٠٦ تاریخ انتشار خبر : 1394/09/19 تعداد بازدید:335
معرفی یک تیم علمی
آرزوی گروه رباتیک دانشگاه : ما می خواهیم این پروژه تمام با حمایت بیشتر به خوبی تمام شود ...
حرفهای شنیده نشده تیم رباتیک دانشگاه ما از نوع و پیشرفت کارشان و مانع پیشرفت ... به امید موفقیت آنها ...

معرفی یک تیم علمی ما می خواهیم این پروژه تمام شود ... حرفهای شنیده نشده تیم رباتیک دانشگاه ما از نوع و پیشرفت کارشان و مانع پیشرفت ... به امید موفقیت آنها ...


خروج

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری در دانشگاه ما می باشد